1. Home
  2. Privacy

Privacy

Privacyverklaring Ellicars 

Inleiding: Het beleid van Ellicars voor gegevensbescherming

Voor Ellicars is het beschermen van de persoonsgegevens van natuurlijke personen een belangrijk doel en bovenal een wettelijke verplichting ( GDPR van kracht op 25/5/2018 ) die Ellicars hoog in het vaandel draagt.

Met deze beleidstekst willen we toelichten op welke manier we de rechten en vrijheden van de betrokken natuurlijke personen en medewerkers (‘betrokkenen’) vrijwaren wanneer we persoonsgegevens verwerken, zowel op papier als in de digitale informatieomgeving.

We besteden hierbij bijzondere aandacht aan meer risicovolle verwerkingen van persoonsgegevens, zoals (indien van toepassing) het gebruiken van de gegevens voor specifieke doeleinden, het nemen van passende technische en organisatorische maatregelen bij de verwerking, het uitwisselen van deze gegevens met andere actoren, .... We hebben ook oog voor het verwerken van persoonsgegevens van onze personeelsleden en andere actoren. Zeker wanneer we hierbij technologieën gebruiken die, zonder bescherming, een inbreuk kunnen zijn op hun persoonlijke levenssfeer.

Beleidsdoelstellingen voor gegevensbescherming

Kwaliteitsvolle producten en/of diensten leveren is een topprioriteit voor Ellicars. Een belangrijk aspect hierbij is een kwaliteitsvolle verwerking van persoonsgegevens. Het management van Ellicars streeft aan de hand van dit beleid na dat de rechten en vrijheden van eenieder gevrijwaard zijn bij de verwerking van persoonsgegevens. 

Concreet streven we volgende doelstellingen na (in zoverre ze van toepassing zijn) :

Ellicars

  1. Is transparant over de persoonsgegevens die het verwerkt en het verwerkingsdoel, zowel naar de betrokkene als naar de toezichthouder. De gevoerde communicatie is eerlijk, eenvoudig toegankelijk en begrijpelijk. Het transparantieprincipe is ook van toepassing wanneer de persoonsgegevens worden uitgewisseld.

  2. Verwerkt enkel de gegevens die relevant zijn voor het uitvoeren van haar taken.Elke taak waarbij persoonsgegevens worden verwerkt, is rechtmatig. Dit betekent onder meer dat de verwerking in overeenstemming is met de wettelijke en statutaire doelen van Ellicars.

  3. Verwerkt enkel de persoonsgegevens die strikt noodzakelijk voor de uitvoering van de activiteiten en de diensten.

  4. Kijkt toe op de integriteit van de persoonsgegevens gedurende het ganse verwerkingsverloop.

  5. Bewaart gegevens niet langer dan noodzakelijk.De noodzakelijkheid is afgetoetst tegenover wettelijke verplichtingen en de rechten en vrijheden van de betrokkene.

  1. Voorkomt inbreuken die voortvloeien uit het verwerken van persoonsgegevens. Informatieveiligheid, gegevensbescherming bij ontwerp en privacy-vriendelijke standaardinstellingen zijn hiervoor hulpmiddelen. Wanneer een inbreuk plaatsvindt, wordt hierover gerapporteerd in lijn met de regelgeving ter zake.

  2. Waakt er actief over dat bij het verwerken van de persoonsgegevens voor een welbepaald doel, de rechten en vrijheden ( bv. recht op overdraagbaarheid ) van de betrokkene gevrijwaard blijven.

  3. Verwerkt gegevens in lijn met de rechten en vrijheden die gelden in de Europese Economische Ruimte en controleert de toepassing hiervan wanneer de gegevens worden uitgewisseld daarbuiten. Ellicars leeft bijgevolg alle wettelijke en normerende kaders na (i.e. zowel Vlaamse, Federale als Europese regels) bij het verwerken van persoonsgegevens en heeft daartoe haar verantwoordelijkheid over de persoonsgegevens en die van andere duidelijk in kaart gebracht. Ellicars monitort daarenboven ook de in de sector geldende gedragscodes en past deze toe.

  4. Kan aantonen dat het alle beleidsdoelstellingen naleeft, conform de wettelijke bepalingen. Deze verantwoordingsplicht wordt bewaakt door interne toezicht en controle en is uitvoerbaar volgens de wettelijk geldende principes.

Heeft u vragen over GDPR en de implementatie van deze regelgeving binnen Ellicars? Neem contact op met ons via info@ellicars.be

Hinweis zu Google Analytics
Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. („Google") Google Analytics verwendet sog. „Cookies", Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglicht. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung diese Website (einschließlich Ihrer IP-Adresse) wird an einen Server der Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Google wird diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten für die Websitebetreiber zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen zu erbringen. Auch wird Google diese Informationen gegebenenfalls an Dritte übertragen, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag von Google verarbeiten. Google wird in keinem Fall Ihre IP-Adresse mit anderen Daten der Google in Verbindung bringen.

Sie können die Installation der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website voll umfänglich nutzen können. Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit der Bearbeitung der über Sie erhobenen Daten durch Google in der zuvor beschriebenen Art und Weise und zu dem zuvor benannten Zweck einverstanden." Bitte informieren Sie sich diesbezüglich unter den Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Google: https://policies.google.com/terms?hl=de
Bitte berücksichtigen Sie zusätzlich Googles Datenschutzerklärung unter: http://www.google.com/intl/de/privacypolicy.html#information.

Der Datenerhebung und -speicherung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widersprochen http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de werden. Angesichts der Diskussion um den Einsatz von Analysetools mit vollständigen IP-Adressen möchten wir darauf hinweisen, dass diese Website Google Analytics mit der Erweiterung „_anonymizeIp()“ verwendet und daher IP-Adressen nur gekürzt weiterverarbeitet werden, um eine direkte Personenbeziehbarkeit auszuschließen.

Favorieten ()Vergelijken ()Uw Selectie  ()011 81 39 47ContactLocatie & openingsuren

Nieuwsbrief